Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՀՀ  Լոռու մարզի  ռազմավարական  պլանով նախատեսված ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ ձեռնարկությունում  ենթակառուցվածքների զարգացմանը միտված արտադրության  կազմակերպման բիզնես ծրագրի մշակման նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի և կազմակերպության համագործակցությունը, ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ-ն դիմել է Մասնաճյուղին՝ խնդիրների լուծումները գտնելու ակնկալիքով: Այդ նպատակով Մասնաճյուղում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ:

Խմբում ընդգրկվել  են մասնաճյուղի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողներ Մերի Օհանյանը, Էդգար Ասատրյանը, Սերգեյ Անանյանը, դոցենտներ Միքայել Նաջարյանը և Լուսինե Աղաբաբյանը:

 Խմբի առջև խնդիր է  դրվել` կա­տա­րել  շուկայի  ուսումնասի­րու­թյուն, կազ­­­մել  բիզ­նես պլան, մշակել  ներ­դրու­մա­յին  ռազմ­ա­վա­րություն:

 Նախա­­տեսվել է կազմել բիզ­նես փա­թեթ և այն տրա­մադրել ձեռ­նար­կու­թյանը` ոլոր­տում որո­շա­կի գոր­ծա­­ռույթների իրա­կա­նաց­ման հա­­մար:

Թիմն ուսում­նասիրել է ձեռ­­նար­­կու­թյան ներդրումային ռազ­մա­վա­­րու­թյան զարգացման և հնա­րա­վոր ներ­դրում­ների որոն­ման խնդիր­ները: Թիմի անդամները եղել են ձեռնարկությունում, տեղում ծանոթացել կազմակերպության խնդիրներին:

Թիմի կատարած աշխա­­տանք­ների արդյունքները ուսանողները ներկայացրել են Մոսկվայի Պոլիտեխնիկական համալսարանի տարեկան գիտաժողովում, այն ընդունվել է հրատարակման համալսարանի գիտական ամսագրում:

Թիմում ընդգրկված  յուրաքանչյուր ուսանող ունեցել է կոնկրետ առաջադրանք։ Վերջիններս կատարել են իրենց հանձնարարված առանձին խնդիրների ուսումնասիրություններ, տվել են համապատսխան լուծումներ:

Կատարված աշխատանքները և արդյունքները թույլ են տալիս արձանագրել, որ ուսանողների թիմային աշխատանքն ունի էական առավելություններ:

Համագործակցությունը տնտեսվարողների հետ կկրի շարունակական բնույթ, որպեսզի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ճարտարագիտական միտքը ներդրվի արտադրության զարգացման համար։