Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի պետական ճարտարա­գիտական համալսարանում շինարարական մասնագիտությունները բացվել են դեռևս 1960թ.-ին: Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետու­թյունում հան­քաարդյունա­բե­րության ոլորտի զարգացումը հաշվի առնելով 2005թ-ին բացվեց  ,,Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ,,  մասնա­գիտու­թյունը և ընդգրկելով երկու մասնա­գիտու­թյունները ամբիոնը վերանվանվեց ,,Շինարա­րության և լեռնային գործի,,:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ճարտարագետ-բակալավր ծրագրով.

 • Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն – առկա և հեռակա ուսուցում,
 • Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում – առկա ասուցում:

Մագիստրոսի ծրագրով.

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն – առկա ուսուցում

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ (Հնարավոր գործատուներ)

 •   “Բետոն” ՍՊԸ
 •   “Ա.Հակոբյան” ՍՊԸ
 •   “Նախագծող” ՍՊԸ
 •   “Տեխպրոյեկտ” ՍՊԸ
 •   “Արտ. Բազա” ԲԲԸ
 •   “Բարոկո” ՍՊԸ
 •   “Սագամար” ՓԲԸ
 •   Վանաձորի քաղաքապետարան
 •   Շինարարական կազմակերպություններ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

 • Շինա­րա­րական նյութերի
 • Շինարարական կոնստրուկցիաների փորձարկման
 • Երկրաբանության
 • Նախագծային լսարան` հանդեր­ձա­վորված գերմա­նական արտադրության գծագրական տախտակներով
 • Տեխնոլոգիական կարողություններով լսարան` նորա­գույն համակարգիչներով

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Ամբիոնն ապահովված է գիտա­ման­կավար­ժական անհրաժեշտ որակավորում ունեցող կադրերով: Ամբիոնում դասա­վանդում են 2 տեխնիկական գիտու­թյունների դոկտոր, պրոֆեսորներ, 3 տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ և աշխա­տանքային մեծ փորձ ունեցող դասախոսներ:

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

Գործընկեր ձեռնարկությունների առա­ջատար մասնագետները մասնակցել են ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին և ավարտական աշխատանքների պաշտ­պանություններին, առանձին դասընթացների առարկայական ծրագրերի վերջնական ձևավորման աշխատանքներին և գրա­խոսմանը, աջակցել են արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաների կազ­մա­կերպմանը իրենց ձեռնար­կու­թյուններում: Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն­ներին և ավարտական աշխատանքների մասնա­կցության արդյունքում լավագույն շրջա­նա­վարտները աշխա­տան­քով ապահովվել են նշված կազմակեր­պություններում:

Ավելորդ չէ նշել, որ ամբիոնի տարբեր տարիների շրջանավարտները, լինելով ոլորտի լավագույն մաս­նա­գետներ, զբա­ղեց­նում են Վանաձոր քաղաքի, ինչպես նաև Լոռու մարզի բազմաթիվ առաջատար և ղեկավար պաշտոններ: Լավագույն շրջա­նա­վարտների զգալի մասը իրենց գործու­նեությունը նվիրել են գիտության և կրթության զարգացմանը և արդյունքում` 5 տեխնի­կա­կան գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր­ներ և մեկ տասնյակից ավելի տեխնիկական գիտու­թյուն­ների թեկնածու, դոցենտներ: