Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի

Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Շիֆր

Մասնագիտություն Քննությունները Տեղերը Այդ թվում ԲԶ Ոսման վարձը, հազ. դրամ
Մրցութային

Ոչ մրցութային

080600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում

Մ(գ)կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Մ(գ)** Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* 30 3

288000

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)** Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* 30 3

240000

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* 35 4

288000

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

Մ(գ)կամՖ(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Ք(գ)**
Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* 22 2

240000

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)** Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* 30 3

252000

Ընդամենը 147 15

Մ` մաթեմատիկա, Ֆ` ֆիզիկա, Հլգ՝ հայոց լեզու և գրականություն, բզ` ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված:

*-ով նշված ոչ մրցութային գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

**-ով նշված առարկաների համար՝ թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում, այդ տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական, կարող են դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

1.  Դիմորդները քննությունները հանձնում են ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղում: Դիմորդն իր ցանկությամբ կարող է պահպանել 2014թ. և 2015թ. միասնական համակարգով հանձնած քննությունների գնահատականները կամ հանձնել քննություն: Մրցույթի ժամանակ հաշվի է առնվում ավելի բարձր գնահատականը:

2. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում բուհ են ընդունվում մրցույթից դուրս, ըստ նախարարության կողմից հաստատված տեղերի:

3. Կարող են ընդունվել բարձրագույն, միջնակարգ, միջնակարգ մասնագիտական և մասնագիտական տեխնիկական կրթություն ունեցող քաղաքացիները` առանց տարիքի սահմանափակման: Բուհ ընդունված ուսանողները չեն օգտվում զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքից:

4. Փաստաթղթերի ընդունման և ձևակերպման համար դիմորդը վճարում է 1500 դրամ: Քննությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով յուրաքանչյուր քննության համար դիմորդը վճարում է 1500 դրամ: Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից` վճարված գումարը չի վերադարձվում:

5. Ընդունելության կանոնակարգով նախատեսված համապատասխան արտոնություններից օգտվող դիմորդները բուհ ընդունվելու դեպքում օգտվում են ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման իրավունքից:

6. Դիմումի հետ ներկայացվում են.

ա) միջնակարգ կրթության ատեստատը, միջին մասնագիտական և մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին փաստաթղթի բնօրինակը,

բ) 6 լուսանկար (3 x 4 չափսի),

գ) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական,

դ) փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին

* զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդներից փաստաթղթերն ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունքը հաստատող համապատասխան նշման առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջական վիճակի կապակցությամբ տարկետում ստացածներից` ռազմաբժշկական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

ե) սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր,

զ) զինվորական գրքույկ և զինկոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցնելու մասին,

է) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոններ) դիպլոմները,

ը) 2015թ. (2014թ.) «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» առարկաների ավարտական միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում):

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 20-ը:

Բոլոր հարցերով դիմել` ք.Վանաձոր, Շինարարների փող. 12, ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ, հեռ. 5 69 29, 5 68 25:

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով

Մասնաճյուղում առաջարկվող մասնագիտություններն են.

Ճարտարագիտության բակալավր, առկա/հեռակա ծրագրով.
1.    Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում)**,
2.    Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում,
3.    Էլեկտրաէներգետիկա*,
4.    Մետալուրգիա և նյութագիտություն,
5.    Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում,
6.    Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում*,
7.    Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում**,
8.    Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա**,
9.    Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա,
10.    Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն**,
11.    Քիմիական տեխնոլոգիաներ*, **:

* մասնագիտություններով 2015թ. առկա համակարգով ընդունելություն չի կազմակերպվելու,
**մասնագիտություններով կազմակերպվում է նաև հեռակա ընդունելություն:

Ճարտարագիտության մագիստրոսի  ծրագրով.
1.    Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն
2.    Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում):

Ավելի մանրամասն առաջարկվող մասնագիտությունների մասին

ԴԻՄՈՐԴԸ ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է`

1) լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ).

2) 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի).

3) փաստաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մասին (զորակոչային տարիք ունեցող արական սեռի դիմորդներից փաստաթղթերն ընդունվում են զինվորական հաշվառման փաստաթղթերում՝ տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշման առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջական վիճակի կապակցությամբ տարկետում ստացածներից` ռազմաբժշկական կենտրոնական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում).

4) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.

5) զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին.

6) սույն կարգի 105-րդ և 106-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր.

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները.

8) փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:

105. Քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մրցույթից դուրս ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաները, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքների:

 

106. Վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ հավաքելու դեպքում անվճար ուսուցման համակարգ են ընդունվում`

1) 1-ին և 2-րդ խմբերի, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները` համաձայն բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կողմից տրված եզրակացության.

2) առանց ծնողական խնամքի մնացած՝ մինչև 23 տարեկան երեխաները:

11657559_926247550749969_1258855349_n     2014-2015 ուստարում մեր ավագ դպրոցն ընդգրկվեց «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության կողմից իրականացվող «Ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական կրթություն երիտասարդների համար» ծրագրում, որը հովանավորվում էր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: Մեկ ուսումնական տարի ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտները գործնական դասերի միջոցով պետք է ստանային ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու հմտություններ, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ գիտելիքներ: Շարունակել ընթերցումը

avag dprocՓետրվարի տասնմեկին Վանաձորի ավագ դպրոցների հետ համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում այդ դպրոցների աշակերտներն այցելեցին ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ: Աշակերտներն այցելեցին ճարտարագիտական լաբորատորիաներ, որոնք հիմնականում նախատեսված են ՀԱՊՀ-ի ուսանողների լաբորատոր և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար:

 Աշակերտները նախ շրջեցին տեխնիկապես գերհագեցած լաբորատորիաներով, ծանոթացան սարքավորումներին: Նրանք առանձնապես տպավորված էին ճշգրիտ փորձարկումների, ռոբոտաշինության, հեռահաղորդակցման և սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաներով: Շարունակել ընթերցումը

banak1  Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի սաները հունվարի քսանինին շարունակեցին նշել բանակի կազմավորման քսաներեքերորդ տարելիցը:

Հայրենիք, հայրենասիրություն… սրանք արժեքներ ու գաղափարներ են, որոնք գոյություն ունեն յուրաքանչյուր անհատի մոտ, մեր դպրոցում նույնպես կարևորվում է ռազմահայրենասիրական դաս­տիարակությունը: Միջոցառումն սկսվեց ՀՀ-ի պետական հիմնով, ներկայացվեցին ազգա­յին պարեր, երգեր, բեմադրուրյուններ: Հատուկ հյուրերի ցանկում էին համալսարանի հետ համագործակցող զինված ուժերի ներկայացուցիչներ՝ N զորամասի հրամանատարի տեղակալ՝ Արա Եսայանը, վաշտի հրամանատարներ՝ Վահրամ Վիրաբյանը և Ռոման Օհանյանը: Նրանք ողջունեցին աշակերտներին, նշեցին, որ նմանատիպ միջոցառումներն են բերրի հող ստեղծում հայրենասիրական սերմեր աճեցնելու համար: Ի հավաստումն արդյունավետ համագործակցության՝ ՀԱՊՀ  Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը շնորհակալագրեր հանձնեց զինվորական հյուրերին: Արա Եսայանը նշեց, որ կրթական հաստատությունների հետ իրենց համագործակցությունը կլինի շարունակական: Նա պատվոգրերով պարգևատրեց ավագ դպրոցի տնօրեն՝ Արմեն Սիրադեղյանին և կազմակերպիչ՝ Մարթա Գալստյանին:

banak

banak3

SEF2013թ. հունվարին ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեքումով ավագ դպրոցի տնօրինության կողմից ստացված դիմումի համաձայն՝ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից ավագ դպրոցին 2014թ. դեկտեմբերին տրամադրվել է 3 համակարգիչ  և 1 տպիչ սարք: Բարեգործությունն իրականացրել է  ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ Ունիվերսալ  Վարկային Կազմակերպությունը:

   2015թ. հունվարի 21-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ Ունիվերսալ  Վարկային Կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի ներկայացուցիչներն այցելեցին ավագ դպրոց՝ հավաստիանալու կատարված աշխատանքի և տնօրինության հետ քննարկելու ծրագրի կարևորության ու հետագա զարգացման հարցերի մասին: Ընդարձակ լսարանում տեղադրված 3 համակարգիչներից ու տպիչից բացի, այստեղ բավականին տարածություն կա` ժամանակակից զինվածությամբ համակարգչային համալրված լսարան ստեղծելու համար: Մինչ այդ ավագ դպրոցն օգտվել է ճարտարագիտական համալսարանի լաբորատոր բազայից: Այսուհետ համակարգչային լսարանը կտրամադրվի ավագ դպրոցի աշակերտներին՝ ինֆորմատիկա առարկայի դասերը կազմակերպելու համար:

Serog HEH

10818869_817865798254812_244710375_n   Օրերս Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) Վանաձորի մասնաճյուղում հյուրընկալվել էին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի (ՀԵՀ) մարզային կենտրոնների համակարգող Հայկ Մամիջանյանը և Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող Վահե Դոխոյանը: Մասնաճյուղի ուսխորհուրդը մի քանի ամիս առաջ հիմնադրամին ներկայացրել էր «ակտիվ ուսանողներ, զարգացող բուհ» դրամաշնորհի հայտ, որը հավանության էր արժանացել ՀԵՀ-ի կողմից. Ուսխորհրդին նվիրաբերվել էր հինգ հարյուր հիսուն հազար դրամ արժողությամբ գույք, որի հանձնման հանդիսավոր արարողությանը ներկա գտնվելու համար մասնաճյուղ էին հրավիրվել ՀԵՀ-ի ներկայացուցիչները: Հանդիպման ընթացքում հյուրերը բարձր գնահատեցին ուսխորհրդի ակտիվ աշխատանքը, միաժամանակ ուրվագծվեցին ՀԵՀ-ի և ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսխորհրդի ապագա համագործակցության ծրագրերը: Վերջում մասնաճյուղի ողջ ուսանողության անունից շնորհակալական խոսք ասաց ուսխորհրդի նախագահ Դավիթ Խառատյանը, ով նշեց նաև, որ ստացված գույքը կնպաստի ուսխորհրդի աշխատանքիարդյունավետությանը և ուսանողների ակտիվացմանը:

10849855_849141681802985_9072514308160891558_nՎերջերս ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղում բուհի ուսանողական խորհրդի և «Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության» ամբիոնի նախաձեռնությամբ անցկացվեց «Բրեյն-ռինգ» ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ: Մրցույթին մասնակցում էր  ութ թիմ, որոնց թվում նաև՝ մասնաճյուղի ավագ դպրոցի թիմը: Միջոցառումը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել ուսանողության մեջ: Թեժ և լարված պայքարից հետո հաղթող ճանաչվեց ավագ դպրոցի թիմը, ինչը փոքր-ինչ անսպասելի էր և, իհարկե, շատ ոգևորիչ ապագա ուսանողների համար: Երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրին «Google»  և «ՎձՏ 401Բ»  թիմերը:

Հուսով ենք՝ այս նախաձեռնությունը լավ սկիզբ կլինի այլ հետաքրքիր միջոցառումների համար, որոնց շնորհիվ ուսանողների առօրյան կդառնա ավելի հետաքրքիր և բովանդակալից:

10801899_849141685136318_8001175528671634447_n

EIF   Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը հայտարարում է նորարարության զարգացման համաֆինանսավորվող դրամաշնորհի, Գյումրու և Վանաձորի համաֆինասնավորվող դրամաշնորհների մրցույթ: Մրցույթի նպատակն է աջակցել ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում գործող ընկերություններին՝ մշակել նոր ապրանքներ և ծառայություններ, ինչպես նաև ներդնել ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաները տարբեր գործընթացների ադապտացման, բարելավման և/կամ զարգացման համար: Նախագծեր իրականացնելու համար հեղինակները կստանան 50%, իսկ Գյումրիում և Վանաձորում` 85% համաֆինանսավորում:

Դրամաշնորհային գումարը յուրաքանչյուր նախաձեռնության համար կազմում է նվազագույնը 10000$, առավելագույնը՝ 50000$։ Ներկայացվող ծրագրի առավելագույն տևողությունը 1 տարի է:
Հայտերն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել ՁԻՀ. info@eif.am cc: mari.barseghyan@eif.am, մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 26-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հայտերը կդիտարկվեն հաջորդ փուլում։

Հետաքրքրված հայտատուների համար կկազմակերպվի «Կողմնորոշիչ սեմինար»՝ հայտերի կազմման և ներկայացման գործընթացը ներկայացնելու և բարձրացված հարցերին պատասխանելու համար: Սեմինարին մասնակցելու համար պետք է նախապես գրանցվել կամ նամակ ուղարկել info@eif.am հասցեին:

Մրցույթի Գործառնական ձեռնարկը՝ ներառյալ հայտերի ներկայացման կարգը և Դիմումի ձևը կարող եք գտնել ՁԻՀ-ի կայքում (www.eif.am):

Հարցերի դեպքում, համապատասխան նամակ ուղարկեք info@eif.am հասցեով կամ զանգահարեք +37410 219797:

Կազմակերպական բնույթի հարցերի դեպքում կարող եք դիմել նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պատասխանատուներին (ՀՊՃՀ ՎՄ, 3302, 3307 սենյակ):

IMG_2378   ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողներն ու ավագ դպրոցի աշակերտները իրենց շնորհակալությունն են հայտնում “Հայաստան” համահայկական հիմնադրամին՝ ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցին երեք նոր համակարգիչ և մեկ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք նվիրաբերելու համար: Համոզված ենք, որ նոր տեխնիկան կնպաստի աշակերտների գիտելիքների բարձրացմանը և ավելի արդյունավետ կդարձնի ուսումնական գործընթացը:
Կրկին շնորհակալություն հայտնելով մասնաճյուղի անձնակազմի և սովորողների անունից՝ ակնկալում ենք, որ մեր համագործակցությունը շարունակական բնույթ կկրի:

IMG_2381

IMG_2382