Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

Կրթական տեխնոլոգիաների նկատմամբ տարբեր մոտե­ցում­ները կարելի է դի­տարկել որպես ուսումնական ծրագրի իրակա­նացման համախումբ, որն իրենից ներ­կայացնում է ուսուց­ման ձևի, մեթոդների և միջոցների այնպիսի կառուցվածք, որն ապահովում է հասնելու կրթական վերջնանպատակին:

   ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի ՈւՄԲ վարիչ տ.գ.թ., դոցենտ Մ.Թ. Նաջարյանի կողմից գործնական օրի­նակներով ներկայացված են դասա­վանդման ընթացքում առարկայական ծրագրով նախա­­տես­ված նյութի մատուցման ինտերակ­տի­վու­թյունը ապահովող տեխ­նիկական, ծրագրային, մանկավար­ժա­կան տարբեր գործիքներ, ուսուցման նորագույն մեթոդներ,  որոնք, էապես տար­բերելով ավանդական գործիքներից, նոր որակի և մշակույթի ձևավորման հիմք են ծառայում:

Պետք է առանձնացնել հեղինակի կողմից մայրենի լեզվով ուսումնամեթոդական գրա­կա­նության ստեղծման գործընթացը, որը  առարկաների ուսուցման ամբողջական էլեկտրո­նային փաթեթների ստեղծման հիմք են հանդիսացել:

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար  հրատարակվել են «Մետաղա­հատ գործիքներ» դասագիրքը (2007թ.) և «Մետաղահատ հաս­տոցներ և գործիքներ» ուսումնական ձեռ­նարկը (2009թ.), հրատարակվել են «Մետաղների կտրման հի­մունք­ներ և կտրող գործիքներ» մենա­գրու­թյունը (2017թ.):

Տիրապետելով համակարգչային տեխնոլոգիաների որոշակի ծրագրերով աշխատելու կարողություններին Մ.Թ. Նաջարյանը հեղինակել է էլեկտրոնային դա­սախոսությունների մի ամբողջ շարք փաթեթ­ներ՝ «Կտրող գործիքներ 2008թ.», «Մետաղահատ հաստոցներ և  գործիքներ-2009թ.» (http://www.seua.am/new education technology): Այդ ժամանակներից սկսած մասնաճյուղում առաջին անգամ նրա կողմից ներ է դրվել ուսուցման ժամանակակից տեխ­նոլոգիաների կիրառումը կրթական ոլորտում, ստեղծելով առավել արդյունավետ ուսուց­­ման միջավայր:

Ուսուցման արդյունավերտության բարձրացման նպատակով Մ. Թ. Նաջարյանի կողմից վերանայվել է առարկաների ուսումնասիրման մեթոդաբանությունը: Այդ նպա­տակով նա հրա­տարակել է ուսումնամեթոդական ձեռնարկ («Տեխնոլոգիական մեքե­նա­ներ և սար­քա­վո­րում­ներ, Մետաղների կտրում և կտրող գործիքներ» (2019թ.), որը հնա­րա­վո­րու­թյուն է տալիս ուսանողին առարկայի յուրաքանչյուր թեմայի ուսումնա­սի­րու­թյունը իրականացնել համա­կարգ­ված, առավել ուշադրու­թյուն դարձնելով թեմայի համապատասխան բաժիններին:

Յուրաքանչյուր թեմայի ուսում­նասիրությունից հետո ուսանողը հնարա­վո­րու­թյուն ունի օգտվել ներկա­յաց­ված ինքնաստուգման հարցաշարից, պարզելու համար իր իմացությունը նյութի վերա­բերյալ: Ձեռնարկում ընդգրկված է առարկայի լաբո­րա­­տոր փորձերի կատար­ման մեթոդիկան՝ որոշակի տեսական բացատրությամբ: Ընդգրկված է նաև լաբո­րա­տոր փորձերի արդյունքների գրանցման էլեկտրոնային ձևաչափը: Փոր­ձե­րի արդյունքների մուտքագրման էլեկտրոնային տարբերակը պարզեցնում է գրանց­­ման գործընթացը՝ խնայելով ուսանողի ժամա­նա­կը:

Հեղինակի կողմից  2019 թվականին ներկայացվել են «Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ-2019թ.» (https://polytech.am/onlinelectures/eldas_2/), «Մետաղների կտրում և կտրող  գործիքներ-2019թ.»( https://polytech.am/onlinelectures/eldas_1/ ) առարկաների համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային նյութերը: 2020թ. դասախոսություւների էլեկտրոնային նյութերը համալրվել է  «Մետաղների կտրում և կտրող  գործիքներ» առարկայի ամբողջական տեսա­ձայ­նագրությունը:

2021 թվականին Մ. Թ. Նաջարյանը ստեղծել է Web կայք՝ (https://mikayelnajaryan.com), որի մեջ ներառված են գիտամանկավարժական  գործունեության ընթացքում նրա կողմից ստեղծած ուսուցման արդի տեխնոլոգիաների կիրառման համար անհրաժեշտ նյութերը:Դասավանդման ընթացքում ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների ներդրման մի­ջոցով նրա կողմից ուսումնական գործընթացի բոլոր բաղադրիչների համալիր բարե​փո​խ​ման քայլ է արվել, որոնք են՝ ինքնուրույն աշխատանք, դասախոսություններ, գործ​նական աշ­խա­­տանք­ներ, լաբո­րատոր փորձարկումներ:

Մ. Թ. Նաջարյանը հանդես է եկել զեկուցումներով գիտաժողովներում, որտեղ ներ­կա­յացրել է մասնաճյուղում իրականացվող ուսուցման ակտիվ մեթոդների ներդրման հաջողու­թյուն­ների մասին.

  • «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման օրինակներ բարձ­րա­գույն կրթության ոլորտում», Ինֆորմացիոն տեխ­նոլո­գիա­ներ և կայուն զարգացում: Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԼՂՀ անկախության հռչակման 18-րդ տարե­դար­ձին: Զեկուցումների հիմնա­դրույթներ 25-26.09.2009թ.:
  • «Միջավայրային բարեփոխումները ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղում»-Կրթության բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ, Հանրա­պետական գիտա­ժո­ղովի նյութեր, Վանաձոր 2010թ.:
  • «Ուսուցման ժամանակակից տեխ­նո­լո­գիա­ների կիրառումը բարձրագույն կրթության ոլորտում», ՀԱՊՀ գիտաժողով, Երևան, 2019թ.:
  • Внедрение современных технологий обучения в Национальном политехническом университете Армении,  Печатный, 26 марта 2021 г. Новые технологии высшей школы Наука, техника, педа­го­гика, Материалы Всероссийской научно-практической конфе­ренции «Наука – Общество – Технологии – 2021» (Россия, Москва, 26 марта 2021 года).
  • «Դասավանդման արդի տեխնոլոգիաների կիրառումը և ուսանողի անհատական աշխատանքի կազմակերպման խնդիրները», ՀԱՊՀ գիտաժողով, Երևան, 2021թ.:

Անհրաժեշտ է առանձնացնել Մ.Թ. Նաջարյան կողմից վերջին տարիներին մասնա­ճյու­ղում իրականացվող ուսանող­նե­րի ինքնու­րույն աշխատանքի կազ­­­մակերպման թի­մա­­յին եղա­նա­կը, որի վերաբերյալ հա­տուկ կար­ծիք է հայտնել ՀԱՊՀ-ի ռեկտորատը:

Թիմային աշ­խա­տանքում ներ­գրավ­ված ուսանողների կա­տա­րած հետազո­տու­­թյուն­ները ներ­­կայացված են տարբեր հար­թակ­նե­րում որպես գիտական զեկույց­ներ, ուսանող­ները ար­դյունք­ները ձևա­կեր­պել են որպես ավար­տական աշխատանք­ներ, մագիստրա­կան թեզեր, հրա­տա­րակել գիտա­կան հոդ­ված­ներ տարբեր ամսա­գրե­րում:

Ուսա­նողների թիմային աշխատանքի արդ­յունք­նե­րը ցույց են տալիս, որ դրա արդյու­նա­վե­տությունը բավականին բարձր է՝ որակ­յալ և ըստ նշա­նակության մասնագետի պատ­րաստման, ձեռնարկությունների հետ համագործակ­ցու­թյան ընդ­լայն­ման, ուսանողների տե­սական, գիտական և հատկապես գործ­նա­կան գիտելիք­նե­րի կուտակման հնարա­վո­րու­թյունների, տարբեր  կուրսերի ուսա­նող­նե­րի համախմբման, փոխ­օգ­նության, թի­մի ներսում և դրանից դուրս գիտե­լիք­ների փո­խա­նակման, անձնական հրա­շալի փոխհա­րա­բե­րու­թյունների առումով: Այս ամենը անշուշտ նպաստում են վաղվա ան­հա­տի ձևավորմանը:

Անհրաժեշտ է նշել Մ.Թ. Նաջարյան մասնակցությունը կրթական բարեփո­խում­ներին նվիր­ված միջոցառումներին, Tempus-ի 15-ամյակին նվիրված (30 նոյեմբեր, 2010, ԵՊՀ) և այլ նախագծերի խորհրդաժողովներին, սեմինարներին (ՀՊՃՀ, ՎՊՄԻ, 2009-2010), ՈԱԱԿ-ի կողմից կազմա­կերպված փորձագետ­ների վերապատրաստման դասընթացներ, 2013-2014թթ. ՈԱԱԿ-ի  վերա­պատրաստման եռա­փուլ դասընթացների մասնակցություն 2016թ. մարտ-ապրիլ,  ՈԱԱԿ-ի հավաստագիր 2016թ.:

Կրթության բնագավառում մատուցած ծառայությունների և անբասիր աշխատանքի համար Մ. Թ. Նաջարյանը պարգևատրվել է  ՀՀ Կ և Գ նախարարության պատվոգրերով  և վաստակագրերով, 2009 թվականին արժանացել է ՀՊՃՀ(Պոլիտեխնիկ) բարձրագույն պարգևի՝ Ոսկե մեդալի:

       Մ. Թ. Նաջարյանը մասնակցել է ՀԱՊՀ  հայտարարված 2020/2021 ուս տարվա  «Դասավանդման արդի տեխնոլոգիաներ կիրառող լավագույն դասախոս» համալսարանական մրցույթին և արժանացել առաջին մրցանակի, ինչի համար շնորհավորում ենք նրան և ցանկանում ուսումնական և գիտամանկավարժական հետագա հաջողություններ:

 ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի

տնօրեն ԱՐՄԵՆ ԽԱՌԱՏՅԱՆ