Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ

Ժամանակակից լաբորատոր բազա

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի լաբորատոր պայմանները թույլ են տալիս ուսանողներին՝ կատարել արդյունավետ հետազոտություններ
Մանրամասն 

Հարուստ պատմություն

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 1959թ. և մինչ այժմ տվել է շուրջ 9000 շրջանավարտ
Մանրամասն 

Միջազգային ծրագրեր

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղը եվրոպական համալսարանների ցանցի անդամ է և ունի բազմաթիվ համագործակից բուհեր ամբողջ աշխարհում
Մանրամասն 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Տրանսպորտային համակարգերի ամբիոնը ստեղծվել է 2007թ.-ին, իր կազմում ունենալով 1 պրոֆեսոր, տեխ­նիկական գիտությունների 3 թեկնածու, դոցենտներ, 1 ճարտարագետ-հետազոտող, 2 մագիստրոս, 2 դասախոս:

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ճարտարագետ-բակալավրի ծրագրով.

 1. Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարա­րություն, կառավարում և դրանց շահագործում, առկա (2014թ. ընդունելություն չի կազմակերպվելու)
 2. 2.   Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկութ­յան կազ­մա­կերպում և կառավարում, առկա, հեռակա:
  Մասնագիտացումներ. Երթևեկության կազմակեր­պում և անվտանգություն, Փոխադրումների կազմակեր­պումն ավտոմոբիլային տրանսպորտում:

Մասնագիտությունների պահանջարկը պայմանա­վորված է տրանսպորտի և փոխադրումների կառա-վարման ոլորտում գործող կազմակերպությունների կարիքներով, տարածաշրջանային խնդիրներով:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ (Հնարավոր գործատուներ)

 •   “Սլացք” ՓԲԸ
 •   Ճանապարհային ոստիկանություն
 •   “Միլարեն” ՍՊԸ
 •   “Դիկտիս” ՍՊԸ
 •   Վանաձորի ավտոկայան
 •   Վանաձորի քաղաքապետարան
 •   ՀՀ Մաքսային ծառայություն
 •   Ներհանրապետական և միջպետական ուղևո­րա- և բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկե­րություններ
 •   Ավտոնորոգման և սպասարկման կազմակեր­պություններ:

 

 

Պրակտիկա

Պրակտիկաների կազմակերպում, մասնակցություն մասնագիտական պետական քննական, ավարտական աշխատանքների պաշտպանության որակավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին, ամ­բիոնի մասնաճյուղերի ստեղծում, լավագույն շրջա­նավարտների աշխատանքի տեղավորում:

 

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Ամբիոնի լավագույն շրջանավարտներն ուսումը շարունակում են ՀՊՃՀ և ՀՀ այլ առաջատար բուհե­րի մագիստրատուրա­յում, ասպիրանտու­րա­յում, ստանալով մագիստրոսի, ճար­տարագետ-հետա­զոտողի որակավո­րում:

Լաբորատորիաներ. Տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքի և շահագործման, Փոխադրումների և ճանա­պարհային երթևեկության կազմակերպման:

 

Գործընթացներ, հաջողություններ, նախագծեր

 • Գիտելիքների գնա­հատման կրեդիտային համակարգ՝ 2008թ.-ից, որը նպաստում է ակադեմիա­կան շարժունակությանը (օրինակ՝ 2013թ.-ին ամբիոնի շրջանավարտը փոխանակման ծրագ­րով սովորում է Իտալիայի Թուրինի համալ­սարանի մագիստրա­տուրայում):
 • Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլո­գիա­նե­րի կիրառում, ներառյալ գնահատ­ման համակարգում՝ էլեկտրոնային քննություն:
 • Ձեռնարկվող քայլեր՝ վիրտուալ լաբորատոր փաթեթ-սարքավորումների ձեռքբեր­ման և ուսում­նական գործընթացում կիրառելու ուղղությամբ:
 • Շրջանավարտներ՝ ԱԺ պատգամավոր, հա­մայնքների ղեկավար­ներ և ավա­գանու ան­դամ­ներ, գոր­ծարան­ների տնօրեն­ներ, ար­տադրութ­յան կազ­մակերպիչներ, տրանսպորտի, փոխա­դ­րումների կազմա­կերպման և կառավար­ման և այլ ոլորտներում առաջատար մասնագետներ: